Regulamin szkoleń

You are currently viewing Regulamin szkoleń

QUMAM Pozytywne Szkolenie Psów – REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Zajęcie odbywają się pod kierownictwem instruktora szkoły Qumam (dalej: instruktor).

2. Przez udział w zajęciach uczestnik wyraża swą zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu bez odstępstw oraz na prowadzenie zajęć metodami stosowanymi w szkole Qumam, tj. metodami behawioralnymi, poprzez pozytywne wzmocnienia, bez użycia awersji, oraz metodą klikerową.

3. W trakcie zajęć opiekun psa (dalej: opiekun) zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń instruktora, które dotyczą szkolenia psa i porad behawioralnych.

4. Dla zwiększenia efektywności szkolenia, opiekun jest zobowiązany do pracy z psem również poza terminami zajęć (tzw. „praca domowa”).

5. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie jak i przez psa pozostającego pod jego opieką, zarówno w czasie zajęć na terenie hali treningowej jak i w czasie przebywania na terenie Parku Technologicznego KCI przy ul. Wrocławskiej 53 (dalej: Park Technologiczny KCI).

6. Opiekun zobowiązuje się sprzątać po swoim psie na terenie hali treningowej oraz na terenie Parku Technologicznego KCI.

7. Podczas zajęć grupowych opiekun zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie instruktora w trakcie ćwiczeń.

8. Opiekun zobowiązany jest zachowywać ze swoim psem odpowiedni odstęp od innych psów, aby nie prowokować starć lub zabawy między psami, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej, jak i pozostałych uczestników.

9. Opiekun zapewni, aby w trakcie zajęć psy nie bawiły się ze sobą, chyba, że na wyraźne polecenie instruktora. Psy nigdy nie mogą bawić się ze sobą przebywając na smyczy.

10. Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie, po wcześniejszym krótkim spacerze. Pies powinien mieć zaspokojone potrzeby fizjologiczne.

11. W czasie przejścia przez Park Technologiczny KCI, psy przez cały czas muszą przybywać na smyczy oraz w kagańcu.

12 W połowie jednogodzinnych zajęć pies i opiekun mają około 3-5 minutową przerwę, zarządzaną przez instruktora. Podczas przerwy pies powinien odpocząć i zregenerować się. Podczas przerwy opiekun może wyjść z psem poza halę treningową, jednak nie zaleca się zabaw psów w tym czasie.

13. Na zajęcia opiekun może przychodzić wraz z członkami rodziny lub innymi opiekunami psa, jednak w trakcie pracy nad konkretnymi ćwiczeniami, należy stosować się do następującej systematyki: 1 opiekun pracuje nad 1 ćwiczeniem; opiekunowie nie wymieniają się w trakcie trwania ćwiczenia; ewentualne zmiany opiekunów dopuszczalne są dopiero po wykonaniu ewidentnej przerwy w ćwiczeniu.

14. W razie nieobecności na zajęciach, opiekun może odrobić opuszczone zajęcia z inną grupą po uprzednim uzgodnieniu terminu z instruktorem. Uprawnienie to przysługuje tylko dla dwóch nieobecności w czasie kursu.

15. W przypadku zrezygnowania z zajęć z przyczyn zależnych wyłącznie od opiekuna, opiekunowi nie przysługuje zwrot opłaty za kurs, w całości ani w części.

16. Cena za kurs należna wg aktualnego cennika może być uiszczona w 2 równych ratach; jednak w takim przypadku cena całkowita jest wyższa o 20 zł od ceny podstawowej. Uczestnik kursu po zapisaniu się na kurs zobowiązany jest uiścić całość ceny niezależnie od przerwania lub rezygnacji z kursu z przyczyn leżących po jego stronie.

17. W przypadku gdy z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika kursu, nie będzie on mógł uczestniczyć w kursie, uczestnik taki ma prawo dokończyć kurs w innym terminie uprzednio uzgodnionym z instruktorem, z inną grupa szkoleniową, do końca roku kalendarzowego, w którym kurs został rozpoczęty.

18. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym umiejętności psa. Dyplom uczestnictwa w kursie otrzymują opiekunowie psów, którzy wzięli udział w co najmniej 80% zajęć oraz zdali egzamin kończący kurs. Egzamin dotyczy kursów: podstawowy, przyspieszony, zaawansowany.

19. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, instruktor ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.

20. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Do kursów trwających w czasie zmiany regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu dotychczas obowiązującego.